วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยและพัฒนาน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อขับเคลื่อนขีดความสามารถการวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสามมิติ (BCG) ในพื้นที่ให้บริการ

วิสัยทัศน์ Vision : Smart

S : Strategy การน้อมนำศาสตร์พระราชา
M : Moving / Driven การขับเคลื่อน
A : Attainable / Area การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย/พื้นที่
R : Research การวิจัยและนวัตกรรม
T : Talent ขีดความสามารถและศักยภาพ