พันธกิจ

R : Research การวิจัยและการบริการวิชาการ
D : Development / Driven การพัฒนาและขับเคลื่อน
I : Innovation / Institution นวัตกรรม / สถาบัน


พันธกิจ : สถาบันที่ขับเคลื่อนและพัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการ
1. การสร้างสรรค์งานวิจัยและการบริการวิชาการตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจสามมิติ
2. พัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาเศรษฐกิจสามมิติ
3. สืบสานและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล