บุคลากร

บุคลากรสถาบันวิจัย

น.ส.ศิวาพร อินทร์วารี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายเกริก จงนานุรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ประทานพร คุ้มแก้ว
นักวิจัย
น.ส.สุภาณี พิบูล
นักวิชาการศึกษา
น.ส.ศิรินุช ครุฑธกะ
นักวิจัย
น.ส.ยุวันดา สุทธิดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ชนาพร สรวงเทพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

นางสาวอัปสรณ์ โฉมนาจ
ผู้ช่วยผู้จัดการ UBI
นางสาวธันจิรา สุภาษิต
ผู้ช่วยผู้จัดการ UBI