ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม
ผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.อรสา เตวิวัฒน์
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาจารย์ ดร.สมพร พูลพงษ์
รอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร.วุฒิชัย พิลึก
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์อธิกัญญ์ แพรต่วน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ / ผู้จัดการ UBI
ผศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.เรณู อยู่เจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
อาจารย์ ดร.ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารสำนักงาน
อาจารย์ ดร.สว่าง แป้นจันทร์
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิจัย
ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ