ระเบียบเกี่ยวกับงานวิจัย

ทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินรายได้

ทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินภายนอก

ทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์