ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิจัยและบริการวิชาการ อย่างมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน