กิจกรรม

อธิการบดีฯ นำทีมผู้บริหารฯ เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์


วันที่ 7 ตุลาคม 2563
การประชุมเตรียมความพร้อม การขับเคลื่อน ในการดำเนินโครงการนวัตกรรม ตามศาสตร์พระราชา

วันที่ 7 ตุลาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 7/2563


วันที่ 2 ตุลาคม 2563
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและปิดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)
วันที่ 30 กันยายน 2563
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 23 กันยายน 2563
โครงการ”อบรมเชิงปฏิบัติการ : วิธีใช้ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยและบริหารจัดการทุนวิจัยภายในหน่วยงาน
วันที่ 16 กันยายน 2563
พิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ อันเป็นที่อาศัยของเทพารักษ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงฯ
21 กันยายน 2563
ผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่”
วันที่ 17-18 กันยายน 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม “ถอดบทเรียนชุมชน” คืนข้อมูลให้มหาวิทยาลัย
วันที่ 16 กันยายน 2563
ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 10 กันยายน 2563
โครงการพัฒนานักวิจัยสู่ Frontier Research
ครั้งที่ 5
วันที่ 9 กันยายน 2563
ตรวจเยี่ยมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด
วันที่ 3 กันยายน 2563