NAV

กิจกรรม


ผอ.สถาบันวิจัยฯ พร้อมทีมงาน ได้เข้าดูการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้า ของบริษัท บางจาก ที่อำเภอบางปะอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ มรภ.นครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการบูรณาการร่วมปลูกป่า และจัดสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ วัดเขาพรมวิหาร บ้านไร่ไทรทอง อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ มรภ.นครสวรรค์ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี พาทีมงานสถาบันวิจัยศึกษาดูงาน สถาบันวิจัยฯ มรภ.รำไพพรรณี จ.ตราด ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น วันที่ 22-24 มิถุนายน 2558

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 16 มิถุนายน 2558

สถาบันวิจัยฯ จัดโครงการพัฒนาศูนย์สร้างรายได้เพื่อสนับสนุนกองทุนวิจัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทองและ โรงเรียนบ้านประดาหัก ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี วันที่ 15 มิถุนายน 2558

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี) เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาบุคลากร โดยบรรยายเรื่อง การทำงานวิจัยจากงานประจำ ณ รายารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ นำคณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ณ รายารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558

สถาบันวิจัยฯ นำคณาจารย์ มรภ.นครสวรรค์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 INARCRU III International Academic & Research Conference of Rajabhat University วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประชุมโครงการวิจัยร่วมระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประเทศไทย กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไทยประชาชนลาว ปี พ.ศ.2558 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงานสัมมนาปฏิบัติการและขับเคลื่อน การก้าวสู่สังคม GMR3 - Reduce Reuse Recycle วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สถาบันวิจัยฯ จัดโครงการการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและการจัดการความรู้ (KM) วันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้องดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมหารือเรื่องโครงการจัดสร้างห้องอบสมุนไพร เพื่อบริการกับคนในชุมชนวัดเนื้อร้อน เป็นการสร้างเสริมพัฒนาชีวิต ณ วัดศรีประมุข อ.เมือง จ.อุทัยธานี วันที่ 31 มีนาคม 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้อนรับ ทีมงานจาก สถาบันวิจัยฯ มรภ.เพชรบุรี ดูงาน สถาบันวิจัยฯ มรภ.นครสวรรค์ ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ เรือนข้าวหอมเรสซิเดนซ์ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในชนบท วันที่ 24-26 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างวัด-ชุมชน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 14-16 มีนาคม 2558 ณ วัดคลองคาง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และวัดศรีประมุข อ.เมือง จ.อุทัยธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ นำคณะครูโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ไปร่วมประชุมที่ โรงเรียน ขาณุวิทยา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนขาณุวิทยา จ.กำแพงเพชร

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ นำคณะครูโรงเรียนร่องตาทีวิทยา และขาณุวิทยา ไปร่วมประชุมที่ โรงเรียนตากพิทยาคม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนตากพิทยาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมกับ สวทช.ภาคเหนือ เรื่อง การขอทุนจากแหล่งทุน สวทช.ภาคเหนือ วันที่ 29 มกราคม 2558 ณ อาคาร 14 ชั้น 2 ห้องประชุมดุสิตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมหารือหาแนวความร่วมมือ ระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในการทำงานวิจัยร่วมกัน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการพิจารณาโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องนิมมานรดี ชั้น ๙ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการส่งเสริมและสืบสานงานและกิจกรรมของมูลนิธิพระดาบสเพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยจัดเวทีกำหนดปัญหาและความต้องการของชุมชน วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา จังหวัดอุทัยธานี

โครงการติดตามประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ด้านงานบริการวิชาการสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์ วันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมร่วมพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ Thailand Research Expo ๒๐๑๔ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการ การประเมินประกันคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องดุสิตา ชั้น ๒ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับศิษย์เก่านักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดลรวมจัดงานเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนปัญหาที่ท้าทายของสถานการณ์การค้าข้าวและการผลิตข้าวไทย วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานวันส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสู่คุณภาพการเรียนการสอน วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินและทุนมุ่งเป้าของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศุภวรรณ บ้านหมอรีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีความประสงค์ที่จะให้คณาจารย์ทุกคณะ ได้รับข้อปฏิบัติที่ดีในการทำงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างถูกต้อง จึงจัด วิจัยสัญจร ทั้ง ๕ คณะ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมงาน มหกรรมข้าวกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๒ ปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณท่าข้าวกำนันทรง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ วันที่ ๓๐ พ.ค. - ๑ มิ.ย. ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินและทุนมุ่งเป้าของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำกลุ่มเกษตรกร ไปศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำกลุ่มเกษตรกร ไปศึกษาดูงาน ที่ บ้านดงบัง แหล่งท่องเที่ยวสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ครบวงจร - จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำกลุ่มเกษตรกร ไปศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ กองเรือยุทธการ - จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำกลุ่มเกษตรกร ไปศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตรวจเยี่ยมตามกระบวนการตรวจสอบการประกันคุณภาพ (Quality Audit) วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้พากลุ่มเกษตรกรไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้พากลุ่มเกษตรไปศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้พากลุ่มเกษตรกรไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวฮางงอกบ้านน้อยจอมศรี พร้อมทำ MOU ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอก บ้านน้อยจอมศรี จังหวัดสกลนคร ๓ เมษายน ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้พากลุ่มเกษตรกรไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวฮางงอกทองสกลทวาปีบ้านโนนกุง ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายในระบบวิจัยภาคเหนือ สนับสนุนการจัดงานโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดการงานมหากรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo ๒๐๑๔) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ได้มอบเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ๕ บ้านไทรทองพระยาลับแล อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ” เพื่อส่งเสริมนักวิจัยให้สามารถเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติได้ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับมอบเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกขนาดเล็กจาก นายวิสูตร จิตสุทธิภากร และเครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศจาก นายวิรัต ตั้งประดิษฐ์ ณ หน้าอาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจัย ภายในการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาของ กฟผ. ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ทำการเบิกจ่ายจะสามารถทำขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ณ ห้องอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์