IMG-LOGO

ทำเนียบบุคลากรนางสาว  ศิวาพร อินทร์วารี
นางสาว ศิวาพร อินทร์วารี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย  เกริก จงนานุรักษ์
นาย เกริก จงนานุรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาง  ประทานพร คุ้มแก้ว
นาง ประทานพร คุ้มแก้ว
นักวิจัย
นางสาว  สุภาณี พิบูล
นางสาว สุภาณี พิบูล
นักวิชาการศึกษา
นางสาว  ยุวันดา สุทธิดี
นางสาว ยุวันดา สุทธิดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว  ชนาพร สรวงเทพ
นางสาว ชนาพร สรวงเทพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว  นิชารี ปรีชาชาญ
นางสาว นิชารี ปรีชาชาญ
ผู้ช่วยผู้จัดการ UBI
นางสาว  ธนาภรณ์ จั่นแจ้ง
นางสาว ธนาภรณ์ จั่นแจ้ง
ผู้ช่วยผู้จัดการ UBI

ผศ. ดร.สมบูรณ์ นิยม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา