IMG-LOGO

รายงานผลดำเนินงานบริการ


รายงาน ผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดเก็บข้อมูลศักยภาพและทุนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี
โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
รายงานสรุปผลการบริการวิชาการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10)
รายงานผลการสำรวจความต้องการของชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผศ. ดร.สมบูรณ์ นิยม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา