IMG-LOGO

ประกาศผลทุน


ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนวิจัยมุ่งวิจัยเป้าเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนวิจัยมุ่งเป้าเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับแทน)
ประกาศสถาบันวิจัยฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศสถาบันวิจัยฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศสถาบันวิจัยฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนวิจัยสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนวิจัยมุ่งเป้าเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศสถาบันวิจัยฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศสถาบันวิจัยฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนวิจัยสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศสถาบันวิจัยฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนวิจัยสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศสถาบันวิจัยฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยประเภทงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนวิจัยมุ่งเป้าเพื่อการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

ผศ. ดร.สมบูรณ์ นิยม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา