IMG-LOGO

ฟอร์มวิจัย


รายงานผลการดำเนินงานทุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ประจำไตรมาส ๔
คู่มือการกรอกรายงานความก้าวหน้าสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แบบฟอร์มงานวิจัย

แบบฟอร์มเบิกเงิน งวดที่ 4
แบบฟอร์มเบิกเงิน งวดที่ 3
แบบฟอร์มเบิกเงิน งวดที่ 3 พร้อม งวดที่ 4
แบบฟอร์มเบิกเงิน งวดที่ 2
บันทึกขอความ-ขอเบิกเงินวิจัย
ตัวอย่าง-รายละเอียดงบประมาณ
ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ตัวอย่างปก (งานวิจัย)
ตัวอย่างสันปก

ฟอร์มเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดขอบเขตของบทความวิจัย และอัตราเบิกจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙

ผศ. ดร.สมบูรณ์ นิยม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา