IMG-LOGO

ระเบียบวิจัย


ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินภายนอก

ระเบียบว่าด้วย ทุนอุหนุนการทำวิจัยจากเงินทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๖
แนวปฏิบัติการเบิก-จ่ายทุนอุดหนุนการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๑
แนวปฏิบัติการเบิก-จ่ายทุนอุดหนุนการทำวิจัยในลักษณะเหมาจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
แนวปฏิบัติการเบิก-จ่ายทุนอุดหนุนการทำวิจัยในลักษณะเหมายจ่าย (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยเรื่องกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แนวทางการบริหารจัดการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๐
รวบรวมระเบียบเบิกจ่าย หมวดเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย

ผศ. ดร.สมบูรณ์ นิยม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา