NAV

แบบฟอร์มบริการวิชาการ

แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 1. ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดฟอร์มบริการวิชาการ 2559

 1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 2. แบบสรุปการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
 3. แบบติดตามประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 5. แบบฟอร์มเล่มรายงานการดำเนินโครงการ
 6. แบบสอบถาม เรื่องความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองด้านความรู้และวิชาชีพ
 7. 6.1 เรื่องความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองด้านความรู้และวิชาชีพ
  6.2 แบบสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชน
 8. การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
ระเบียบ

ดาวน์โหลดระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ระเบียบเกี่ยวกับงานวิจัย

 1. ระเบียบ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๕
 2. ระเบียบว่าด้วย ทุนอุหนุนการทำวิจัยจากเงินทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๖
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยเรื่องกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 4. รวบรวมระเบียบเบิกจ่าย หมวดเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย

ระเบียบเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ

 1. ระเบียบว่าด้วย การให้บริการทางวิชาการที่มีค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๕๖

ระเบียบทั่วไป

 1. คู่มือเบิกจ่ายกลุ่มงานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 2. แบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ