NAV

แบบฟอร์มบริการวิชาการ

แบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ


 • ฟอร์ม-แบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุแบบ 1 หน้า | Word File | PDF File |
 • ฟอร์ม-แบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุแบบ 2 หน้า | Word File | PDF File |

 • แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


 • ประกาศสถาบันวิจัยฯ เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนทุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • กรอบประเด็นการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดี่ยว)
 • แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชุด)
 • แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ย่อย)

 • แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  1. ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  2. แบบสรุปการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
  3. แบบติดตามประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
  4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
  5. แบบฟอร์มเล่มรายงานการดำเนินโครงการ
  6. แบบสอบถาม เรื่องความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองด้านความรู้และวิชาชีพ
  7. 6.1 เรื่องความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองด้านความรู้และวิชาชีพ
   6.2 แบบสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชน
  8. การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
  ระเบียบ

  ดาวน์โหลดระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  ระเบียบเกี่ยวกับงานวิจัย

  1. ระเบียบ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๕
  2. ระเบียบว่าด้วย ทุนอุหนุนการทำวิจัยจากเงินทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๖
  3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยเรื่องกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  5. รวบรวมระเบียบเบิกจ่าย หมวดเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย

  ระเบียบเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ

  1. ระเบียบว่าด้วย การให้บริการทางวิชาการที่มีค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๕๖

  ระเบียบทั่วไป

  1. คู่มือเบิกจ่ายกลุ่มงานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  2. แบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ