NAV

แบบฟอร์มบริการวิชาการ

แบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ


 • ฟอร์ม-แบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุแบบ 1 หน้า | Word File | PDF File |
 • ฟอร์ม-แบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุแบบ 2 หน้า | Word File | PDF File |

 • แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


 • ประกาศสถาบันวิจัยฯ เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนทุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • กรอบประเด็นการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดี่ยว)
 • แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชุด)
 • แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ย่อย)

 • แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  1. ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  2. แบบสรุปการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
  3. แบบติดตามประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
  4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
  5. แบบฟอร์มเล่มรายงานการดำเนินโครงการ
  6. แบบสอบถาม เรื่องความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองด้านความรู้และวิชาชีพ
  7. 6.1 เรื่องความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองด้านความรู้และวิชาชีพ
   6.2 แบบสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชน
  8. การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์


  สัญญาทุนวิจัย

 • สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การไปใช้ประโยชน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย (ทุน R2R) ปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • สัญญาชุดโครงการวิจัย-สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
 • สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เงินรายได้)
 • สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย (ทุนมุ่งเป้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย (ทุน R2R) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


 • ระเบียบ

  1. ระเบียบเกี่ยวกับงานวิจัย

  1.1 ทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินรายได้
  1. ระเบียบ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๕
  2. แนวปฏิบัติการเบิก-จ่ายทุนอุดหนุนการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๑
  3. แนวปฏิบัติการเบิก-จ่ายทุนอุดหนุนการทำวิจัยในลักษณะเหมาจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑
  4. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548
  5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
  6. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  7. แนวปฏิบัติการเบิก-จ่ายทุนอุดหนุนการทำวิจัยในลักษณะเหมายจ่าย (ฉบับ 2) พ.ศ. 2561
  1.2 ทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินภายนอก
  1. ระเบียบว่าด้วย ทุนอุหนุนการทำวิจัยจากเงินทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๖
  2. แนวปฏิบัติการเบิก-จ่ายทุนอุดหนุนการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๑
  3. แนวปฏิบัติการเบิก-จ่ายทุนอุดหนุนการทำวิจัยในลักษณะเหมาจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑
  4. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548
  5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
  6. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  7. แนวปฏิบัติการเบิก-จ่ายทุนอุดหนุนการทำวิจัยในลักษณะเหมายจ่าย (ฉบับ 2) พ.ศ. 2561
  1.3 ทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยเรื่องกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  3. แนวทางการบริหารจัดการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๐
  4. รวบรวมระเบียบเบิกจ่าย หมวดเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย

  2. ระเบียบเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ

  1. ระเบียบว่าด้วย การให้บริการทางวิชาการที่มีค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๕๖

  3. ระเบียบทั่วไป

  1. คู่มือเบิกจ่ายกลุ่มงานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  2. แบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ