NAV
 
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
   
  ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม
ผู้อำนวยการ
 
     
อาจารย์อธิกัญญ์ แพรต่วน
รองผู้อำนวยการ
ดร.สมญา อินทรเกษตร
รองผู้อำนวยการ
ดร.วุฒิชัย พิลึก
รองผู้อำนวยการ
     

ผศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร 
ธีรการุณวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ดร.สมพร พูลพงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.เรณู อยู่เจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
       
อาจารย์ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
สำนักงานผู้อำนวยการ
อาจารย์ณิชารีย์ ป้อมสำฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย
ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี