NAV

ทำเนียบบุคลากรสถาบันวิจัย

น.ส.ประทานพร กัลยา
นักวิจัย
น.ส.สุกัญพร สุธนภัทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายเกริก จงนานุรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.สุภาณี พิบูล
นักวิชาการศึกษา
น.ส.ชนาพร สรวงเทพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ยุวันดา สุทธิดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
  น.ส.วสุกัญญา สิงห์เรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป