NAV

ทำเนียบบุคลากรสถาบันวิจัย


น.ส.พิชชาพร ชาตะรูปะ
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน

น.ส.ประทานพร กัลยา
นักวิจัย
น.ส.สุกัญพร สุธนภัทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายเกริก จงนานุรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.สุภาณี พิบูล
นักวิชาการศึกษา
น.ส.ชนาพร สรวงเทพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ยุวันดา สุทธิดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
  น.ส.บัณฑิตา ดวงอาทิตย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.มลินี สิทธิปัญญา
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ