javascript carousel by WOWSlider.com v8.8
NAV

การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการ 2564

เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) งบ ววน. ปี 2564 พร้อม Download แบบฟอร์มต่าง ๆ | Download คู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยฯ

ข่าววิจัย / ประกาศทุนวิจัย / บริการวิชาการ

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (DRMS)
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การสนับสนุนทุกวิจัยมุ่งเป้าเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนทุนงานวิจัยสถาบัน งบประมาณ 2563ประกาศฯ ผลการพิจารณาทุนมุ่งเป้าฯ ปี 2563
แผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
download เอกสารประกอบการประชุม PMU พบประชาคมวิจัย 26 พ.ย. 2562
ประกาศฯ เรื่อง รับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ประกาศฯ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัคร ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดฯ ปี 2563
 • ประกาศฯ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัคร ทุนมุ่งเป้าฯ ปี 2563
 • ประกาศฯ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัคร ทุน R2R ปี 2563
 • ประกาศฯ เรื่อง ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดฯ ปี 2563
 • ประกาศฯ เรื่อง ทุนมุ่งเป้าฯ ปี 2563
 • ประกาศสฯ เรื่อง ทุน R2R ปี 2563
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของ มร.นว. เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • ประกาศ มร.นว. เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 2562
 • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ "ศูนย์วิจัยชุมชน" ปี 2561 เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ
 • โครงการการพัฒนานวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

 • เพิ่มเติม....

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประชุม / สัมมนา / ฝึกอบรม

  เอกสารเผยแพร่

  ระบบการจัดการความรู้ (KM)

  web counter
  web counter