IMG-LOGO

Hall of Fame


ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4  วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.วุฒชัย พิลึก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผศ.ดร.วุฒชัย พิลึก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผศ. ดร.สมบูรณ์ นิยม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา