IMG-LOGO

ที่อยู่/เบอร์โทรภายใน


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อาคารอัมรินทร์พิทักษ์ ชั้น 1 และ ชั้น 2
398 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
056-219100 ต่อ …

ผู้บริหาร
1156 – ผู้อำนวยการฯ (ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม)
1157 – รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ (อาจารย์ ดร.สมพร พูลพงษ์)
1157 – รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.วุฒิชัย พิลึก)
1157 – รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ (ผศ.อธิกัญญ์ แพรต่วน)
1157 – รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ (อาจารย์ ดร.ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์)

ฝ่ายบริหารสำนักงานฯ (การเงิน-พัสดุ)
1152 – เจ้าหน้าที่การเงิน (น.ส.ชนาพร สรวงเทพ)
1152 – เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป-(พัสดุ-IT) (นายเกริก จงนานุรักษ์)

ฝ่ายงานธุรการและประกันคุณภาพ
1151 – เจ้าหน้าที่ธุรการ (น.ส.ศิวาพร อินทร์วารี)
1151 – นักวิชาการศึกษา (น.ส.สุภาณี พิบูล)

ฝ่ายงานวิจัยและจริยธรรมในมนุษย์ และสัตว์  (1177/1139)
1139 – นักวิจัย (นางประทานพร คุ้มแก้ว)
1139 – นักวิจัย (น.ส.ศิรินุช ครุฑธกะ)

ฝ่ายบริการวิชาการ
6000 – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (น.ส.ยุวันดา สุทธิดี)

โครงการ อพ.สธ.
1152 – เจ้าหน้าที่โครงการ (น.ส.อาทิตยา ชายคีรี)
1152 – เจ้าหน้าที่โครงการ (น.ส.พิจิตรา เพ็งหมื่นราช)

ผศ. ดร.สมบูรณ์ นิยม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา