สามารถส่งวารสารได้ทาง E-mail : nsru.journal@gmail.com