การเตรียมต้นฉบับ

1. ข้อแนะนําในการเตรียมต้นฉบับ
                 1.1 การพิมพ์ กระดาษขนาด A4 ด้วยโปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชัน 2007 ขึ้นไป ด้วยตัวอักษร TH Sarabun ขนาดตัวอักษร 16 ระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งเท่า ความยาวไม่เกิน 12 หน้า (รวมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
                 1.2 การตั้งค่าหน้ากระดาษ
ระยะขอบ:       ขอบบน (Top Margin) และขอบซ้าย (Left Margin) 2.5 เซนติเมตร
ขอบล่าง (Bottom Margin) และขอบขวา (Right Margin) 2.0 เซนติเมตร
                 1.3 หมายเลขหน้า ใช้ขนาดอักษร 16  ตำแหน่งขวาบน โดยไม่แสดงหมายเลขหน้าในหน้าแรก
                 1.4 ชื่อเรื่อง (Title) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ภาษาไทย ขนาดอักษร 18 (ตัวหนา), ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 (ตัวหนา)
                 1.5 ชื่อผู้เขียน จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ เป็นภาษาไทย ขนาดอักษร 16 ระหว่างชื่อและนามสกุล เว้น 2 เคาะ โดยใส่ตัวเลขยกบนนามสกุลใช้ขนาดอักษร 16
                 1.6 ตำแหน่งทางวิชาการและที่อยู่ เป็นภาษาไทยขนาดตัวอักษร 14
                 1.7 บทคัดย่อ (Abstract) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ชื่อบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยขนาดอักษร 18 (ตัวหนา) ส่วนเนื้อหาบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยขนาดอักษร 16
                 1.8 คำสำคัญ  คำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยขนาดอักษร 16 (ตัวหนา)
                 1.9 ชื่อผู้นิพนธ์ประสานงานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และหมายเลขโทรศัพท์ ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวเอียง)
                 1.10 ชื่อหัวเรื่องใหญ่ ได้แก่ บทนำ วิธีการวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง พิมพ์ด้วยขนาดอักษร 18 (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย
                 1.11 ชื่อหัวเรื่องรอง ขนาดอักษร 16 (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย
                 1.12 ชื่อหัวเรื่องย่อ ขนาดอักษร 14 (ตัวหนา) ย่อ 4 ตัวอักษร พิมพ์ตัวที่ 5
                 1.13 ชื่อตาราง ขนาดอักษร 16 อยู่ด้านบน จัดชิดซ้าย
                 1.14 ชื่อรูป ชื่อแผนภูมิ ขนาดอักษร 16 อยู่ใต้รูปหรือแผนภูมิ จัดกึ่งกลาง

2. การเรียงลำดับเนื้อหา
                 2.1 ชื่อเรื่อง (Title) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ภาษาไทย ขนาดอักษร 18 (ตัวหนา) , ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 (ตัวหนา)
                 2.2 ชื่อผู้เขียน จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ เป็นภาษาไทย  ขนาดอักษร 16 ระหว่างชื่อและนามสกุล เว้น 2 เคาะ
                 2.3 บทคัดย่อ (Abstract) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ชื่อบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยขนาดอักษร 18 (ตัวหนา) ส่วนเนื้อหาบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยขนาดอักษร 16
                 3.4 คำนำ (Introduction) แสดงความเป็นมาและเหตุผลที่นำไปสู่การศึกษาวิจัย อาจรวมการตรวจเอกสาร (Review of Literature) และวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยไว้ด้วย
                 3.5 อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods) ให้บอกรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ตลอดจนวิธีและแบบจำลองการศึกษาวิจัยที่ชัดเจน และสมบูรณ์
                 3.6 ผลการศึกษาหรือผลการทดลอง (Results) ให้บรรยายผลการศึกษาวิจัย พร้อมเสนอข้อมูลในรูปแบบ ตารางหรือภาพประกอบได้ โดยตารางหรือภาพ ให้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
                 3.7 วิจารณ์ (Discussion) ควรเชื่อมโยงกับผลการศึกษาว่าสอดคล้องกับสมมุติฐาน หรือแตกต่างไปจากผลงานวิจัยที่มีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่อย่างไรและด้วยเหตุใด โดยมีพื้นฐานการอ้างอิงที่เชื่อถือได้ วิจารณ์อาจนำไปรวมกับผลการศึกษาเป็นผลการศึกษาและวิจารณ์(Results and Discussion)
                 3.8 สรุป (Conclusion) ควรสรุปผลที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ หรือระบุอุปสรรคและแผนงานวิจัยที่จะดำเนินการต่อไป
            4. กิตติกรรมประกาศ หรือ คำขอบคุณ (Acknowledgement)อาจมีหรือไม่มีก็ได้ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือในงานวิจัย แต่ไม่ได้เป็นผู้ร่วมงานวิจัย
            5. เอกสารอ้างอิง (References) ใช้ตามตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงของรูปแบบการพิมพ์ผลงานวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
**หมายเหตุ ต้นฉบับที่นำส่งจะต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนที่กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก**