NAV

-ข่าว ทุนวิจัย จากภายนอก

ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2559 เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยในการพัฒนาประเทศด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยได้ร่วมมือกับ 7 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ามาทำหน้าที่แม่ข่าย (Parent Nodes) ในการจัดทำกรอบวิจัยโดยวิเคราะห์ศักยภาพ กำหนดเป้าหมายของผลผลิต และติดตามผลลัพธ์ที่สามารถนำไปพัฒนาใช้ประโยชน์ได้จริงกับขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายงานวิจัยพื้นที่ภาคเหนือ จึงขอประชาสัมพันธ์แก่นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงแนวทางในการรับข้อเสนอการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีด้านเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และด้านพลังงานทดแทน สำหรับผู้ที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงการให้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการตามร่างประกาศและเอกสารแนบที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ และสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 ภายในเวลา 16.30 น.เท่านั้น (ในกรณียื่นเอกสารด้วยตนเอง) หากไม่สามารถยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการด้วยตนเองได้ ให้ Upload File ข้อเสนอโครงการในรูปแบบ PDF File ได้ที่ http://rac.oop.cmu.ac.th/EPPO_North2016 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 จนถึงภายในเวลา 24.00 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เท่านั้น ทั้งนี้ ประกาศฉบับสมบูรณ์จะนำส่งให้ในภายหลังได้รับประกาศอย่างเป็นทางการจากสนพ.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 0 5394 3602 (ธรรมนูญ), 3610 (อัศณา), 3612 (อรนิตย์)

สามารถอ่านรายระเอียด และโหลดไฟล์ PDF ได้จาก Link ข้างล่างนี้

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับข้อเสนอการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ภาคเหนือ
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับข้อเสนอการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีด้านเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ภาคเหนือ
- เอกสารแนบ ๑
- เอกสารแนบ ๒
- เอกสารแนบ ๓
- เอกสารแนบ ๔
- เอกสารแนบ ๕
- ฟอร์มข้อเสนอแผนโครงการ Proposal (AE)
- ฟอร์มข้อเสนอแผนโครงการ Proposal (EE)