* บทความวิจัยต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด / Full Paper must use our format.