ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โดย รศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย และอาจารย์สาขาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม และการใช้ประโยชน์จากสัตว์และเห็ด

Card image cap
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือร่วมกับ หัวหน้ากลุ่มงาน อพ.สธ. และคณะ เพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Card image cap
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จัดบริการวิชาการนอกสถานที่ (นักอนุกรมวิธานน้อย) ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โดยมีอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการนักอนุกรมวิธานน้อยให้กับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาฯ มีนักเรียนชั้นม.1และม.2 เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก