ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Card image cap
อบรม เรื่อง “ความรู้ด้านกฎหมายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช”

อบรม เรื่อง “ความรู้ด้านกฎหมายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Card image cap
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดค่ายแกนนำนักอนุกรมวิธานน้อย”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดค่ายแกนนำนักอนุกรมวิธานน้อย” ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มพะยอม (ห้อง 812) และสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ย่านมัทรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์