NAV

เอกสารการส่งหลักฐานการเงิน (บริการวิชาการ)

         

1.หมวดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนวิทยากร

หลักฐานประกอบมีดังนี้

1.แบบการขออนุมัติเบิก-จ่ายเงิน
2.งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน
3.ใบสำคัญรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการทุกท่าน (ในกรณีที่มีหลายท่าน)
4.ใบฎีกา (หรือใบกรรมการตรวจรับรู้) พร้อมทั้งเซ็นตรวจรับรู้
- กรณียอดเงินไม่ถึง 10,000 บาท (กรรมการตรวจรับ 1 ท่าน)
- กรณียอดเงิน 10,000 บาทขึ้นไป (กรรมการตรวจรับ 3 ท่าน)
5.คำสั่งหรือหนังสือเชิญเป็นวิทยากร
6.สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
7.แนบรายชื่อผู้เข้าอบรม (ฉบับถ่ายเอกสาร)

ตัวอย่างหลักฐาน

1.แบบการขออนุมัติเบิก-จ่ายเงิน
2.งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน
3.ใบสำคัญรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการทุกท่าน (ในกรณีที่มีหลายท่าน)
4.ใบฎีกา (หรือใบกรรมการตรวจรับรู้)

** หลังจากจัดอบรมเสร็จสิ้น ต้องดำเนินการทำเรื่องเบิก-จ่าย ให้แล้วเสร็จส่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน 15 วัน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

2.หมวดค่าใช้สอย

2.1.ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม

หลักฐานประกอบมีดังนี้

1. แบบการขออนุมัติเบิก-จ่ายเงิน
2. งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน
3. ใบสำคัญรับเงิน+สำเนาบัตรประชาชน (ผู้รับจ้าง)
4 .ใบฎีกา (หรือใบกรรมการตรวจรับรู้) พร้อมทั้งเซ็นตรวจรับรู้
- กรณียอดเงินไม่ถึง 10,000 บาท (กรรมการตรวจรับ 1 ท่าน)
- กรณียอดเงิน 10,000 บาทขึ้นไป (กรรมการตรวจรับ 3 ท่าน)
5. สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกำหนดการ
6. แนบรายชื่อผู้เข้าอบรม (ฉบับจริง)

ตัวอย่างหลักฐาน

1. แบบการขออนุมัติเบิก-จ่ายเงิน
2. งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน
3. ใบสำคัญรับเงิน+สำเนาบัตรประชาชน (ผู้รับจ้าง)
4 .ใบฎีกา (หรือใบกรรมการตรวจรับรู้) พร้อมทั้งเซ็นตรวจรับรู้

** หลังจากจัดอบรมเสร็จสิ้น ต้องดำเนินการทำเรื่องเบิก-จ่าย ให้แล้วเสร็จส่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน 15 วัน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

 

2.2 เบิกค่าพาหนะของวิทยากร (กรณีเบิกกิโลเมตรละ 4 บาท)และค่าที่พักวิทยากร

หลักฐานประกอบมีดังนี้

1.แบบขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2.หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
3.สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติพร้อมกำหนดการ
4.บันทึกข้อความขอเบิกค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนตัวกิโลเมตรละ 4 บาท ของวิทยากร (ที่ผ่านการอนุมัติจาก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เท่านั้น)
5.หนังสือเชิญวิทยากร หรือคำสั่งแต่งตั้งวิทยากร (ฉบับถ่ายเอกสาร)
6.แผนที่ระยะทาง (ตามกิโลเมตร)
7.ใบเสร็จค่าที่พัก ต้องแนบ Folio

ตัวอย่างหลักฐาน

1.แบบขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2.หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

** หลังจากจัดอบรมเสร็จสิ้นต้องดำเนินการทำเรื่องเบิก-จ่ายให้แล้วเสร็จส่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน 15 วัน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

 

2.3 ค่าจ้างเหมารถตู้

หลักฐานประกอบมีดังนี้

1. ใบสำคัญรับเงิน+สำเนาบัตรประชาชน (ผู้รับจ้าง)
2. รายการจดทะเบียนรถ
(ในกรณีจ้างเหมารถตู้ หลักฐานข้อที่ 1 และ ข้อ 2 ชื่อจะต้องตรงกันทุกใบ)
**หมายเหตุ จะต้องทำก่อนจัดอบรมเพราะต้องทำเรื่องจัดซื้อ-จัดจ้าง

 

3.หมวดค่าวัสดุ

กรณีจัดซื้อ-จัดจ้าง (ออกมาเป็นหมวดค่าวัสดุ)

3.1 ซื้อวัสดุ ใช้ แบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ (ตามแบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา)

3.2 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ใช้ แบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ (ตามแบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา)

3.3 ค่าจ้างพิมพ์ต้นฉบับเอกสารประกอบการอบรม พร้อมปริ้นขาว-ดำ ใช้ แบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ (ตามแบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา) **หมายเหตุ ราคาที่ใช้ปกติทั่วไปหน้าละ 15 บาท

3.4 ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพร้อมค่าเข้าเล่ม ใช้ แบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ
(ตามแบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา)
**หมายเหตุ ราคาที่ใช้ปกติทั่วไปหน้าละ 0.30 , 0.35 , 0.40 บาท

ตัวอย่างหลักฐาน

3.1 ซื้อวัสดุ

3.2 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล

3.4 ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพร้อมเข้าเล่ม

 
* กรณีจัดซื้อ-จัดจ้าง (ออกมาเป็นหมวดค่าใช้สอย)
3. หมวดค่าวัสดุ
กรณีจัดซื้อ-จัดจ้าง (ออกมาเป็นหมวดค่าใช้สอย)

3.1 ค่าจ้างทำป้ายโฟม ใช้ แบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ
(ตามแบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา)

3.2 ค่าจ้างพิมพ์ต้นฉบับเอกสารประกอบการอบรม ใช้ แบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ
(ตามแบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา)

3.3 ค่าจ้างพิมพ์ประกาศนียบัตร หรือเกียรติบัตร ใช้ แบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ
(ตามแบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา)

** ในการจัดซื้อ-จัดจ้างทุกกรณี ต้องส่งแบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุมายัง สถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างน้อยก่อนจัดอบรม 15 วันทำการ

 
ปัญหาที่พบบ่อยในการทำเรื่องเบิก-จ่าย
1. ไม่เขียนรหัสงบประมาณในโครงการบริการวิชาการ
2. ไม่เขียนแบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ (ตามแบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา) ส่งก่อนวันจัดอบบรมก่อน 15 วันทำการ
3. ไม่แนบโครงการบริการวิชาการชุดที่ได้รับอนุมติ (ที่มีลายเซ็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) และกำหนดการ
4. ไม่ระบุชื่อร้านค้า หรือผู้รับจ้างลงในแบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ (ตามแบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา)
5. ไม่ใส่หน่วยนับในรายการจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ ในแต่ละรายการ
6. กรรมการตรวจรับเซ็นไม่ครบ
7. ถ้ากรณียืมเงินจากฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เอาดินสอเขียนหน้าใบเบิกจ่ายมาด้วยว่าเคลียร์เงินยืม
8. การส่งเรื่องเบิก-จ่าย ในโครงการบริการวิชาการ จะต้องส่งผ่านเจ้าหน้าที่ธุรการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อลงรับเรื่องทุกเรื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเอกสารสูญหาย
9. ใบเซ็นชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อแนบเบิกค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม จะต้องระบุ วัน เวลาเข้ารับการ อบรมให้ชัดเจน เช่น เช้า 08.30–12.00 น. และ บ่าย 13.00–16.30 น.