NAV

ฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง-บริการวิชาการ

ซื้อวัสดุยอดเงินไม่ถึง 5,000 บาท จะต้องแนบเอกสารประกอบ ดังนี้คือ

1. หนังสืออนุญาตซื้อ – จ้าง (แบบพัสดุ 2)
2. รายละเอียด การซื้อ/จ้าง (แบบพัสดุ 3)
3. ใบสำคัญเลขที่ (แบบพัสดุ 8/2)
4. ใบตรวจรับพัสดุ (แบบพัสดุ 9)
5. ใบเบิกพัสดุ (แบบพัสดุ 11)
6. ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบพัสดุ 12)

ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จะต้องแนบเอกสารประกอบ ดังนี้คือ

1. หนังสืออนุญาตซื้อ – จ้าง (แบบพัสดุ 2)
2. รายละเอียด การซื้อ/จ้าง (แบบพัสดุ 3)
3. ใบสำคัญเลขที่ (แบบพัสดุ 8/2)
4. ใบตรวจรับพัสดุ (แบบพัสดุ 9)
5. ใบเบิกพัสดุ (แบบพัสดุ 11)
6. ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบพัสดุ 12)

ค่าจ้างพิมพ์ต้นฉบับเอกสารประกอบการอบรม พร้อมปริ้นขาว-ดำ จะต้องแนบเอกสารประกอบ ดังนี้คือ

1. หนังสืออนุญาตซื้อ – จ้าง (แบบพัสดุ 2)
2. รายละเอียด การซื้อ/จ้าง (แบบพัสดุ 3)
3. ใบสำคัญเลขที่ (แบบพัสดุ 8/2)
4. ใบตรวจรับพัสดุ (แบบพัสดุ 9)
5. ใบเบิกพัสดุ (แบบพัสดุ 11)
6. ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบพัสดุ 12)

ค่าจ้างทำป้ายไวนิล จะต้องแนบเอกสารประกอบ ดังนี้คือ

1. หนังสืออนุญาตซื้อ – จ้าง (แบบพัสดุ 2)
2. รายละเอียด การซื้อ/จ้าง (แบบพัสดุ 3)
3. ใบสำคัญเลขที่ (แบบพัสดุ 8/2)
4. ใบตรวจรับพัสดุ (แบบพัสดุ 9)
5. ใบเบิกพัสดุ (แบบพัสดุ 11)
6. ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบพัสดุ 12)

ค่าจ้างเขียนป้ายโฟม จะต้องแนบเอกสารประกอบ ดังนี้คือ

1. หนังสืออนุญาตซื้อ – จ้าง (แบบพัสดุ 2)
2. รายละเอียด การซื้อ/จ้าง (แบบพัสดุ 3)
3. ใบสำคัญเลขที่ (แบบพัสดุ 8/2)
4. ใบตรวจการจ้าง (แบบพัสดุ 10)
5. ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบพัสดุ 12)

ค่าจ้างจัดดอกไม้ จะต้องแนบเอกสารประกอบ ดังนี้คือ

1. หนังสืออนุญาตซื้อ – จ้าง (แบบพัสดุ 2)
2. รายละเอียด การซื้อ/จ้าง (แบบพัสดุ 3)
3. ใบสำคัญเลขที่ (แบบพัสดุ 8/2)
4. ใบตรวจการจ้าง (แบบพัสดุ 10)
5. ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบพัสดุ 12)

หมายเหตุ กรณีซื้อ/จ้าง ถ้ายอดเงิน 5,000 บาทขึ้นไปต้องมีใบสั่งซื้อ หรือสั่งจ้างแนบด้วย

แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

00-แบบฟอร์มสำรวจความต้องการซื้อวัสดุ
01-หนังสืออนุญาตซื้อ – จ้าง (แบบพัสดุ 2)
02-รายละเอียด การซื้อ/จ้าง (แบบพัสดุ 3)
03-ใบสั่งซื้อ-แบบพัสดุ 4
04-ใบสั่งจ้าง-แบบพัสดุ 5
05-แบบพัสดุ 8/2
06-แบบพัสดุ 9
07-ใบตรวจการจ้าง
08- ใบเบิกพัสดุ (แบบพัสดุ 11)
09-ใบขออนุมัติเบิกเงิน-แบบพัสดุ 12