NAV

สื่อการเรียนรู้

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

Web Streaming

1.การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ Part 1

2.การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ Part 2

3.การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ Part 3

4.การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น

5. ชุมชนกลุ่มเป้าหมายบริการวิชาการแก่ชุมชน ในนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1

6.ชุมชนกลุ่มเป้าหมายบริการวิชาการแก่ชุมชน ในนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2