NAV

ภาพกิจกรรมปีงบประมาณ 2556สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับมอบเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกขนาดเล็กจาก นายวิสูตร จิตสุทธิภากร และเครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศจาก นายวิรัต ตั้งประดิษฐ์ ณ หน้าอาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจัย ภายในการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาของ กฟผ. ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ทำการเบิกจ่ายจะสามารถทำขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ณ ห้องอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์