NAV

ภาพกิจกรรมปีงบประมาณ 2557



สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมหารือหาแนวความร่วมมือ ระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในการทำงานวิจัยร่วมกัน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการพิจารณาโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องนิมมานรดี ชั้น ๙ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการส่งเสริมและสืบสานงานและกิจกรรมของมูลนิธิพระดาบสเพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยจัดเวทีกำหนดปัญหาและความต้องการของชุมชน วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา จังหวัดอุทัยธานี

โครงการติดตามประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ด้านงานบริการวิชาการสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์ วันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมร่วมพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ Thailand Research Expo ๒๐๑๔ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการ การประเมินประกันคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องดุสิตา ชั้น ๒ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับศิษย์เก่านักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดลรวมจัดงานเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนปัญหาที่ท้าทายของสถานการณ์การค้าข้าวและการผลิตข้าวไทย วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานวันส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสู่คุณภาพการเรียนการสอน วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินและทุนมุ่งเป้าของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศุภวรรณ บ้านหมอรีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีความประสงค์ที่จะให้คณาจารย์ทุกคณะ ได้รับข้อปฏิบัติที่ดีในการทำงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างถูกต้อง จึงจัด วิจัยสัญจร ทั้ง ๕ คณะ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมงาน มหกรรมข้าวกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๒ ปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณท่าข้าวกำนันทรง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ วันที่ ๓๐ พ.ค. - ๑ มิ.ย. ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินและทุนมุ่งเป้าของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำกลุ่มเกษตรกร ไปศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำกลุ่มเกษตรกร ไปศึกษาดูงาน ที่ บ้านดงบัง แหล่งท่องเที่ยวสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ครบวงจร - จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำกลุ่มเกษตรกร ไปศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ กองเรือยุทธการ - จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำกลุ่มเกษตรกร ไปศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตรวจเยี่ยมตามกระบวนการตรวจสอบการประกันคุณภาพ (Quality Audit) วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้พากลุ่มเกษตรกรไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้พากลุ่มเกษตรไปศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้พากลุ่มเกษตรกรไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวฮางงอกบ้านน้อยจอมศรี พร้อมทำ MOU ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอก บ้านน้อยจอมศรี จังหวัดสกลนคร ๓ เมษายน ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้พากลุ่มเกษตรกรไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวฮางงอกทองสกลทวาปีบ้านโนนกุง ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายในระบบวิจัยภาคเหนือ สนับสนุนการจัดงานโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดการงานมหากรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo ๒๐๑๔) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ได้มอบเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ๕ บ้านไทรทองพระยาลับแล อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ” เพื่อส่งเสริมนักวิจัยให้สามารถเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติได้ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔