NAV

ภาพกิจกรรมปีงบประมาณ 2558


ผอ.สถาบันวิจัยฯ พร้อมทีมงาน ได้เข้าดูการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้า ของบริษัท บางจาก ที่อำเภอบางปะอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ มรภ.นครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการบูรณาการร่วมปลูกป่า และจัดสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ วัดเขาพรมวิหาร บ้านไร่ไทรทอง อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ มรภ.นครสวรรค์ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี พาทีมงานสถาบันวิจัยศึกษาดูงาน สถาบันวิจัยฯ มรภ.รำไพพรรณี จ.ตราด ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น วันที่ 22-24 มิถุนายน 2558

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 16 มิถุนายน 2558

สถาบันวิจัยฯ จัดโครงการพัฒนาศูนย์สร้างรายได้เพื่อสนับสนุนกองทุนวิจัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทองและ โรงเรียนบ้านประดาหัก ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี วันที่ 15 มิถุนายน 2558

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี) เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาบุคลากร โดยบรรยายเรื่อง การทำงานวิจัยจากงานประจำ ณ รายารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ นำคณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ณ รายารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558

สถาบันวิจัยฯ นำคณาจารย์ มรภ.นครสวรรค์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 INARCRU III International Academic & Research Conference of Rajabhat University วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประชุมโครงการวิจัยร่วมระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประเทศไทย กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไทยประชาชนลาว ปี พ.ศ.2558 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงานสัมมนาปฏิบัติการและขับเคลื่อน การก้าวสู่สังคม GMR3 - Reduce Reuse Recycle วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สถาบันวิจัยฯ จัดโครงการการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและการจัดการความรู้ (KM) วันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้องดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมหารือเรื่องโครงการจัดสร้างห้องอบสมุนไพร เพื่อบริการกับคนในชุมชนวัดเนื้อร้อน เป็นการสร้างเสริมพัฒนาชีวิต ณ วัดศรีประมุข อ.เมือง จ.อุทัยธานี วันที่ 31 มีนาคม 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้อนรับ ทีมงานจาก สถาบันวิจัยฯ มรภ.เพชรบุรี ดูงาน สถาบันวิจัยฯ มรภ.นครสวรรค์ ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ เรือนข้าวหอมเรสซิเดนซ์ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในชนบท วันที่ 24-26 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างวัด-ชุมชน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 14-16 มีนาคม 2558 ณ วัดคลองคาง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และวัดศรีประมุข อ.เมือง จ.อุทัยธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ นำคณะครูโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ไปร่วมประชุมที่ โรงเรียน ขาณุวิทยา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนขาณุวิทยา จ.กำแพงเพชร

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ นำคณะครูโรงเรียนร่องตาทีวิทยา และขาณุวิทยา ไปร่วมประชุมที่ โรงเรียนตากพิทยาคม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนตากพิทยาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมกับ สวทช.ภาคเหนือ เรื่อง การขอทุนจากแหล่งทุน สวทช.ภาคเหนือ วันที่ 29 มกราคม 2558 ณ อาคาร 14 ชั้น 2 ห้องประชุมดุสิตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์