IMG-LOGO

ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนทุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ระดับนานาชาติ ทรัพย์สินทางปัญญา และการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การสนับสนุนค่าเดินทางไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พุทธศักราช 2567
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าและทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าและทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2566
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังจข้อมูลเกี่ยวกับบุคลลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช
เข้าเว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) ทุน ววน 67
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน) ประจำปี พุทธศักราช 2567
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าและทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1
ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization: RU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าและทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบที่ ๑
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบที่ ๒
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าและทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1
ขอเชิญส่งโครงการเข้าประกวดเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทย
ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
ขอความอนุุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 20 (5) ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ปลดล็อกความสำเร็จด้วยการสื่อสารเพื่อความยั่งยืน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “The International Conference on Multidisciplinary Research Trends in the Greater Mekong Sub-Region (IC-GMS 2
ขอส่งหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 4
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย ก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรม
การประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัยและวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการและวิจัยยาเสพติด
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้การบันทึกบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ของกรมบัญชีกลาง และหลักการบัญชีภาครัฐในระบบ New GFMIS แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีในระบบ New GFMIS ป้องกันการปรับปรุงรายการบัญชีสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 3-5
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการ และเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมทางสังคม เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งพื้นฐานของประชาธิปไตยอัตลักษณ์ไทย”

ผศ. ดร.สมบูรณ์ นิยม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา