ประกาศปิดสถานที่ทำการชั่วคราว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครรสวรรค์ เรื่อง ปิดสถานที่ทำการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อระหว่างผู้ปฏิบัติงานและนิสิตนักศึกษาภายในมหาลัย  อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงให้หน่วยงานทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถือปฏิบัติดังนี้
๑) ปิดสถานที่ทำการต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ยกเว้นกลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ให้เข้าปฏิบัติงานตามปรกติ
๒) ให้ทุกหน่วยงานมอบหมาย สั่งการ ผู้ปฏิบัติงานเข้าประจำการในหน่วยงาน เพื่อรับการติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานที่จำเป็น อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ คน
๓) ให้ผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการสถาบัน เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การติดต่อประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ได้อย่างต่อเนื่อง จึงขอแจ้งรายชื่อและการติดต่อกับผู้บริหารและบุคลากร ดังนี้

รายชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เบอร์โทร : 061-519-2653
อีเมล : sbniyom@gmail.com

Jon Doe

ดร.สมพร พูลพงษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา
เบอร์โทร : 092-569-5292
อีเมล : somphon.p@nsru.ac.th

ดร.วุฒิชัย พิลึก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
เบอร์โทร : 098-519-9198
อีเมล : woodiefamous@gmail.com

อาจารย์อธิกัญญ์ แพรต่วน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
เบอร์โทร : 080-504-5599
อีเมล : athikan_p@hotmail.com

ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ UBI/รองผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : 08-8809-4758
เว็บไซต์ : http://ubi.nsru.ac.th/

อาจารย์ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : 0956391515
อีเมล : chanyaphat.jar@hotmail.com

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวศิวาพร อินทร์วารี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร :
อีเมล : swl218@hotmail.com

นายเกริก จงนานุรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 065-493-5616
อีเมล : kreak.j@nsru.ac.th

นางประทานพร คุ้มแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิจัย
เบอร์โทร : 089-492-2191
อีเมล : pratanporn999@gmail.com

นางสาวสุภาณี พิบูล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 088-428-3354
อีเมล : supaneepiboon@hotmail.com

นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ
ตำแหน่ง : นักวิจัย
เบอร์โทร : 0868141746
อีเมล : sirinutmeen@gmail.com

นางสาวยุวันดา สุทธิดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 086-930-3307
อีเมล : yuwanda.su@gmail.com

นางสาวชนาพร สรวงเทพ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 085-592-4457
อีเมล : kukkiklovegood@gmail.com

นางสาว อัปสรณ์ โฉมนาจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ UBI
เบอร์โทร : 0-5688-2359
เว็บไซต์ : http://ubi.nsru.ac.th/

นางสาว ธันจิรา สุภาษิต
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้จัดการ UBI
เบอร์โทร : 0-5621-9100 ต่อ 1315
เว็บไซต์ : http://ubi.nsru.ac.th/