IMG-LOGO
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนวิจัยมุ่งวิจัยเป้าเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนวิจัยมุ่งเป้าเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับแทน)
ประกาศสถาบันวิจัยฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศสถาบันวิจัยฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศสถาบันวิจัยฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนวิจัยสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนวิจัยมุ่งเป้าเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศสถาบันวิจัยฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ขอเชิญส่งผลงานหนังสั้นเข้าร่วมประกวด หัวข้อ วิวาห์สร้างชาติและการป้องกันความพิการแต่กำเนิด
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษา
ส่งประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของบเทศบาล
ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง สิ่งที่ควรรู้และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงวิจัยภายใต้ ววน. วันที่ 26 ก.ค.64 ผ่านระบบ Zoom
ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง "การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19" (23 ก.ค. 2564 ผ่านระบบ Zoom)

ผศ. ดร.สมบูรณ์ นิยม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา