IMG-LOGO

ข่าว


ขอเชิญส่งผลงานหนังสั้นเข้าร่วมประกวด หัวข้อ วิวาห์สร้างชาติและการป้องกันความพิการแต่กำเนิด
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษา
ส่งประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของบเทศบาล
ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง สิ่งที่ควรรู้และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงวิจัยภายใต้ ววน. วันที่ 26 ก.ค.64 ผ่านระบบ Zoom
ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง "การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19" (23 ก.ค. 2564 ผ่านระบบ Zoom)
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย
ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตจรวจสอบประวัติฯกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การเผยแพร่จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 36 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2564
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Online ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zoom : Special) (26 ก.ค. 2564 ผ่านระบบ Zoom)

ผศ. ดร.สมบูรณ์ นิยม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา