IMG-LOGO

ข่าว


ขอส่งประกาศ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแน่งวิชาการ สังกัดมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่ ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
0887-ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
0885-ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “20 ราชภัฏศรีสะเกษ”
0884-ขอประชาสัมพันธ์โครงการ งาน JOB EXPO THAILAND 2020 และโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่
0871-หนังสือเวียน เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
0859-ประกาศรับสมัครศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
0851-ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
0843-ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓
0842-ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓
0840-ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี ๒๕๖๓
0839-การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไฟพรรณี ครั้งที่ ๑๔ วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน
0838-ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานตักบาตรเทโวฯและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
0837-ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ. ดร.สมบูรณ์ นิยม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา