IMG-LOGO

ทำเนียบผู้บริหาร



 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมบูรณ์ นิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อรสา เตวิวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตวิวัฒน์
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
อาจารย์  ดร.สมพร พูลพงษ์
อาจารย์ ดร.สมพร พูลพงษ์
รองผู้อำนวยการฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อธิกัญญ์ แพรต่วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อธิกัญญ์ แพรต่วน
รองผู้อำนวยการฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
อาจารย์  ดร.ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์
อาจารย์ ดร.ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์
รก.หน.กลุ่มงานบริหารสำนักงานฯ
อาจารย์  ดร.สว่าง แป้นจันทร์
อาจารย์ ดร.สว่าง แป้นจันทร์
รก.หน.กลุ่มงานบริหารงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รพีพัฒน์ มั่นพรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพีพัฒน์ มั่นพรม
รก.หน.กลุ่มงานบริการวิชาการ
รองศาสตราจารย์  ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย
หัวหน้ากลุ่มงาน อพ.สธ.

ผศ. ดร.สมบูรณ์ นิยม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา