IMG-LOGO

ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนทุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ระดับนานาชาติ ทรัพย์สินทางปัญญา และการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนทุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ระดับนานาชาติ ทรัพย์สินทางปัญญา และการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การสนับสนุนค่าเดินทางไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พุทธศักราช 2567
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าและทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าและทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2566
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังจข้อมูลเกี่ยวกับบุคลลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช
เข้าเว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) ทุน ววน 67
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าและทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1
ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization: RU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าและทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบที่ ๑
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบที่ ๒
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าและทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1
ขอเชิญบริจาคเงินบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิโลภิกขุ ประจำปี 2567
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ประชากรและสังคม 2567" ครั้งที่ 18 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 2566-2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2569
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบวิจัย ครั้งที่ 18
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการภายใต้กรอบ RIF ถึง สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว
ขอแจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน 3 ฉบับ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการทำเหมืองแร่ยิปซัม ของบริษัท เอ็นนีโก้ ซัพพลาย จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 7/2542
ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล หม่อมงามจิตร บุตรฉัตร

ผศ. ดร.สมบูรณ์ นิยม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา